Vrijwilligers

Onze stichting werkt alleen met vrijwilligers en daarom zijn we ook afhankelijk van vrijwilligers.

Bent u in de gelegenheid, om een of meerdere dagdelen per week, u als vrijwilliger voor onze organisatie in te zetten, dan zoeken we u!!

Als chauffeur en/of planner kunt u bij ons terecht.
Zie de vrijwilligersovereenkomsten hieronder.

Informatie kunt u aanvragen per mail: info@wensautodebekkerie.nl , of neem contact op met Jan Jaspers, tel.: 06- 36334118 .VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST CHAUFFEUR
van
“STICHTING WENSAUTO DE BEKKERIE”

Ondergetekenden,

“Stichting Wensauto De Bekkerie”, hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter/coördinator    J. Jaspers, hierna te noemen “Stichting Wensauto De Bekkerie”

en
……………………………….. ………………………………..

hierna te noemen “de vrijwilliger”,

komen als volgt overeen:

 1. De werkzaamheden:
  1. De vrijwilliger zal ten behoeve van de “Stichting Wensauto De Bekkerie” met ingang van ………………………. actief zijn als chauffeur.
  2. De vrijwilliger dient bij de uitoefening van haar/zijn functie aan de volgende voorwaarden te voldoen:  in het bezit zijn  van zowel het geldige rijbewijs B, alsmede een geldige medische verklaring. Daarnaast beschikt de “Stichting Wensauto De Bekkerie” over een geldige “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG) van de vrijwilliger.
  3. Voor de inwerking en begeleiding wordt zorg gedragen door een door de coördinator aangewezen persoon.
  4. “Stichting Wensauto De Bekkerie” hanteert een proefperiode van ongeveer 2 maanden om van beide kanten te bezien of en hoe de samenwerking bevalt.  Aan het einde van deze periode wordt een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de coördinator. Binnen die periode kan van beide kanten in onderling overleg de verbintenis worden beëindigd.
  5. De vrijwilliger is minimaal een dagdeel per week beschikbaar als chauffeur. Daarnaast kan hij/zij eenmaal in de twee maanden ingezet worden op een hele zaterdag of een hele zondag.
   De werktijden zijn op de doordeweekse dagen in de ochtend van 7.45 uur tot 13.00 uur en in de middag van 12.45 uur tot 18.30 uur. Tijdens de weekeinden (zaterdag t/m zondag) gelden andere werktijden, namelijk zaterdag  van 8.30 uur tot 17.00 uur en op zondag van 9.30 uur tot 17.00 uur. Op feest- en gedenkdagen kunnen andere tijden gelden . Op Nieuwjaarsdag, 1e Kerstdag, 1e Paasdag en 1e Pinksterdag wordt er NIET gereden.

Door de coördinator wordt er steeds een driemaandelijks rooster opgesteld en bekend gemaakt.

 •  Onkostenvergoeding:
  • De vrijwilliger ontvangt in principe geen onkostenvergoeding voor de door haar/hem verrichte werkzaamheden.
  • De kosten voor de aanvraag van een “VOG” worden vergoed door de “Stichting Wensauto De Bekkerie”
  • De vrijwilliger ontvangt een reiskostenvergoeding, indien de afstand tussen woonhuis en stalling wensauto meer dan 5 kilometer bedraagt. Reiskostendeclaraties kunnen na elk kwartaal digitaal ingediend worden.
  • De kosten van medische keuring, rijvaardigheidstesten en theorietoetsing zijn voor rekening van de ”Stichting Wensauto De Bekkerie”
 • Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen:
  • De vrijwilliger kan, indien de eigen verzekering daarin niet voorziet een beroep doen op  de collectieve vrijwilligers verzekering van de gemeente Venlo, indien haar/hem iets is overkomen tijdens de uitoefening van haar/zijn werkzaamheden.
 • Verhindering:
  • In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de voorzitter/coördinator daarvan minimaal 48 uur van te voren in kennis stellen. Onvoorziene omstandigheden in acht nemende.
 • Aard van deze overeenkomst:
  • Deze overeenkomst is GEEN arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
  • Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • De relatie tussen de “Stichting Wensauto De Bekkerie” en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
 • Duur en einde van de overeenkomst:
  • De overeenkomst wordt – na de in punt 1.4. bedoelde periode- in principe voor onbepaalde tijd aangegaan.
  • De Vrijwilliger en de “Stichting Wensauto De Bekkerie” kunnen de overeenkomst altijd en in onderling overleg beëindigen.
 • Privacy Beleid:
  • In het kader van de privacy wetgeving (AVG), geeft de vrijwilliger de “Stichting Wensauto de Bekkerie” toestemming om de persoonsgegevens van haar/hem (naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, telefoonnummer en email adres) te bewaren. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden deze gegevens uit het bestand van de “Stichting Wensauto De Bekkerie” verwijderd.
  • De vrijwilliger geeft toestemming om haar/zijn persoonsgegevens WEL te delen met de collega vrijwilligers van de “Stichting Wensauto De Bekkerie”.
  • De “Stichting Wensauto De Bekkerie” zal de gegevens van de vrijwilliger NOOIT voor andere doeleinden gebruiken of aan andere partijen of organisaties  doorgeven, dan waar ze voor bedoeld zijn. Ons Privacy beleid is terug te vinden op onze website.
  • De vrijwilliger geeft toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal, waarop zij/hij staat, voor plaatsing op website en sociale media van “Stichting  Wensauto De Bekkerie”.
 • GEHEIMHOUDING:
  • De vrijwilliger zal geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke informatie (inclusief informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt) die haar/hem bij de uitoefening van de vrijwillige werkzaamheden ter inzage/ter ore zijn gekomen.
 • OVERIGE BEPALINGEN:
  • Vrijwilliger heeft kennisgenomen van de  “instructie/handleiding chauffeur wensauto”.
  • Vrijwilliger neemt zoveel mogelijk deel aan de gezamenlijke overlegsituaties met de chauffeurs.
  • De “Stichting  Wensauto De Bekkerie” heeft van de vrijwilliger een kopie van zijn/haar paspoort/identiteitsbewijs ontvangen
  • De vrijwilliger geeft gehoor aan de oproep van medische (her)keuring, rijvaardigheidstest (elke twee jaar) en jaarlijkse theorietoets.
  • Vrijwilliger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn  dienst gelet op zijn/haar fysieke en emotionele gesteldheid.
 • Bij ontvangen bekeuringen voor een overtreding met één van onze voertuigen betaalt de “Stichting Wensauto De Bekkerie” bij de 1e bekeuring het volledige boetebedrag; bij een tweede bekeuring betaalt de “Stichting Wensauto De Bekkerie” 50% van het boetebedrag en de vrijwilliger de andere 50% . Vanaf de 3e bekeuring betaalt de vrijwilliger het volledige boetebedrag zelf.

Deze bepaling geldt voor de gehele duur , dat de vrijwilliger, als chauffeur bij de “Stichting Wensauto De Bekkerie” actief is.

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Blerick, ……………………

Naam: J. Jaspers                                                                  Naam:
Voorzitter                                                                                De Vrijwillige/chauffeurVRIJWILLIGERSOVEREENKOMST PLANNER
van
STICHTING WENSAUTO DE BEKKERIE”

Ondergetekenden,

“Stichting Wensauto De Bekkerie”, hierbij vertegenwoordigd door de voorzitter/coördinator    J. Jaspers, hierna te noemen “Stichting Wensauto De Bekkerie”
en
……………………………….. ………………………………..

hierna te noemen “de vrijwilliger”,
komen als volgt overeen:

 1. De werkzaamheden:
  1. De vrijwilliger zal ten behoeve van de “Stichting Wensauto De Bekkerie” met ingang van ………………………. actief zijn als planner van ritten.
  2. De vrijwilliger dient bij de uitoefening van haar/zijn functie aan de volgende voorwaarden te voldoen: telefonisch bereikbaar zijn op de dag, dat hij/zij als planner vlgs. een rooster is ingepland.
  3. Voor de inwerking en begeleiding wordt zorg gedragen door een door de coördinator aangewezen persoon.
  4. “Stichting Wensauto De Bekkerie” hanteert een proefperiode van ongeveer 2 maanden om van beide kanten te bezien of en hoe de samenwerking bevalt.  Aan het einde van deze periode wordt een evaluatiegesprek gehouden op initiatief van de coördinator. Binnen die periode kan van beide kanten in onderling overleg de verbintenis worden beëindigd.
  5. De werkzaamheden vinden plaats met een minimum van één dag per week.
   De werktijden op die bewuste dag zijn in principe van 8.00 uur tot 18.00 uur.
 •  Onkostenvergoeding:
  • De vrijwilliger ontvangt in principe geen onkostenvergoeding voor de door haar/hem verrichte werkzaamheden.
  • De vrijwilliger ontvangt geen reiskostenvergoeding.
 • Verzekering tegen aansprakelijkheid en ongevallen:
  • De vrijwilliger kan, indien de eigen verzekering daarin niet voorziet een beroep doen op  de collectieve vrijwilligers verzekering van de gemeente Venlo, indien haar/hem iets is overkomen tijdens de uitoefening van haar/zijn werkzaamheden.
 • Verhindering:
  • In geval van verhindering wegens ziekte, vakantie of anderszins, zal de vrijwilliger de voorzitter/coördinator daarvan minimaal 48 uur van te voren in kennis stellen. Onvoorziene omstandigheden in acht nemende.
 • Aard van deze overeenkomst:
  • Deze overeenkomst is GEEN arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
  • Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet. De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
  • De relatie tussen de “Stichting Wensauto De Bekkerie” en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
 • Duur en einde van de overeenkomst:
  • De overeenkomst wordt – na de in punt 1.4. bedoelde periode- in principe voor onbepaalde tijd aangegaan.
  • De Vrijwilliger en de “Stichting Wensauto De Bekkerie” kunnen de overeenkomst altijd en in onderling overleg beëindigen.
 • Privacy Beleid:
  • In het kader van de privacy wetgeving (AVG), geeft de vrijwilliger de “Stichting Wensauto de Bekkerie” toestemming om de persoonsgegevens van haar/hem (naam, adres, woonplaats, postcode, geboortedatum, telefoonnummer en email adres) te bewaren. Bij beëindiging van deze overeenkomst worden deze gegevens uit het bestand van de “Stichting Wensauto De Bekkerie” verwijderd.
  • De vrijwilliger geeft toestemming om haar/zijn persoonsgegevens WEL te delen met de collega vrijwilligers van de “Stichting Wensauto De Bekkerie”.
  • De “Stichting Wensauto De Bekkerie” zal de gegevens van de vrijwilliger NOOIT voor andere doeleinden gebruiken of aan andere partijen of organisaties  doorgeven, dan waar ze voor bedoeld zijn. Ons Privacy beleid is terug te vinden op onze website.
  • De vrijwilliger geeft toestemming voor het gebruik van foto- en filmmateriaal, waarop zij/hij staat, voor plaatsing op website en sociale media van “Stichting  Wensauto De Bekkerie”.
 • GEHEIMHOUDING:
  • De vrijwilliger zal geheimhouding betrachten over alle vertrouwelijke informatie (inclusief informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden aangemerkt) die haar/hem bij de uitoefening van de vrijwillige werkzaamheden ter inzage/ter ore zijn gekomen.
 • DIVERSEN
  • Vrijwilliger heeft kennisgenomen van de  handleiding planners.
  • Vrijwilliger neemt zoveel mogelijk deel aan de overlegsituaties van de gezamenlijke planners.
  • Vrijwilliger neemt zoveel mogelijk deel aan de overlegsituaties met de gezamenlijke chauffeurs.
  • De “Stichting  Wensauto De Bekkerie” heeft van de vrijwilliger een kopie van zijn/haar paspoort/identiteitsbewijs ontvangen
  • De “Stichting Wensauto De Bekkerie” heeft van de vrijwilliger de VOG ontvangen

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt te Blerick, ……………………

Naam: J. Jaspers                                                                      Naam:

Voorzitter                                                                De Vrijwilliger/planner          Volg ons ook op Facebook

© Wensauto De Bekkerie 2019- 2022