Privacy beleid
Stichting Wensauto De Bekkerie p.a. Mauriacstraat 19 5924 AL Venlo Telefoon: 06-36334118 www.wensautodebekkerie.nl

Venlo, 2 januari 2022

Preventie en integriteitsbeleid Stichting Wensauto De Bekkerie

Bij de Stichting Wensauto De Bekkerie, hier verder genoemd de Stichting, werken we alleen met vrijwilligers*, in de functie van planners, gastdames/-heren, chauffeurs en bestuursleden. Onze doelgroep die wij vervoeren zijn vaak ouderen en kwetsbare inwoners van de gemeente Venlo. Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk, gelijkwaardig en goed wordt behandeld. Ook vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en dat de situatie altijd voor iedereen veilig blijft.

Concreet

Wij onderscheiden verschillende soorten schendingen van ons beleid:

 • Schendingen rond machtsmisbruik;
 • Corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
 • Financiële schendingen
 • Fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling;
 • Interpersoonlijke schendingen;
 • Discriminatie, discriminatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld, ( Zie onderstaande definities in gedragscode)  

Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de dader, maar hoe het over komt bij de geïntimideerde. Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

Gedragscode

De vrijwilliger* van de Stichting conformeert zich aan de gedragscode.

Dit houdt in dat de vrijwilliger*:

 1. Ten alle tijden integer en eerlijk handelt;
 2. Zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt;
 3. Cliënten beschermt, naar vermogen, tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, seksueel overschrijdend gedrag, en er actief op zal toezien dat de gedragscode door iedereen wordt nageleefd;
 4. Gedrag van anderen signaleert, dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode;. Bij vermoedens van met name seksueel overschrijdend gedrag of handelingen, die plaatsvinden in een relatie van ongelijkwaardigheid, is de vrijwilliger verplicht hiervan een melding te maken;
 5. Zorgvuldig omgaat met eigendommen van de Stichting en eigendommen van anderen respecteert;
 6. Samenwerkt met andere vrijwilligers* op basis van gelijkwaardigheid. Door middel van deze gedragscode stelt de Stichting dat ongewenste omgangsvormen niet getolereerd worden.

Definities

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan:

 • Seksuele intimidatie,
 • Discriminatie,
 • Pesten,
 • Fysiek geweld en andere vormen van (verbale) agressie.

Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is ongewenst gedrag van seksuele aard of ander op geslacht gebaseerd gedrag dat afbreuk doet op de waardigheid. Hieronder valt lichamelijk, verbaal of non-verbaal gedrag waarvan de betrokkene niet is gediend. Kort samengevat kan gezegd worden dat seksuele intimidatie staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig en opgelegd is.

Het kan hierbij onder meer gaan om:

 • Onnodige of ongewenst aanrakingen of gedrag en/of aanrakingen die naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kunnen worden;
 • Voortdurende opmerkingen over het uiterlijk;
 • Dubbelzinnige opmerkingen of gebaren;
 • Een bepaalde manier van kijken;
 • (poging tot) aanranding of verkrachting.

Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan:

Elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van geslacht, ras, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of herkomst, die tot doel of gevolg heeft degelijke behandeling aan ter tasten of teniet te doen.

Pesten

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door één persoon of een groep personen tegen meestal één ander die niet (meer) in staat is zichzelf te verdedigen. Voorbeelden van pesten zijn:

 • Telefoonterreur;
 • Iemand als ‘lucht’ behandelen;
 • Iemand bespotten;
 • Roddelen;
 • Iemand in het openbaar belachelijk maken;
 • Zinloze arbeidstaken geven.

Geweld en agressie

Als er gesproken wordt over geweld en agressie dan gaat het over voorvallen, waarbij een werknemer psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden met het verrichten van de arbeid.

Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden:

 • Verbaal;
 • Schelden en beledigen;
 • Psychisch: lastig vallen, onder druk zetten, dreigen met fysiek geweld

Aanstelling

In dit aanstellingsbeleid dragen wij er zorg voor dat iedereen op zijn plek is, iedereen gelijk, gelijkwaardig en goed behandeld wordt. Dat iedereen zich veilig voelt en de situatie voor iedereen altijd veilig blijft. Een nieuwe vrijwilliger* doorloopt de volgende stappen:

 1. Kennismakingsgesprek.

Het kennismakingsgesprek wordt gevoerd door 2 bestuursleden. In dit gesprek wordt uitgelegd wat de functie inhoud, uitleg gegeven over onze organisatie, klanten, normen en waarden, ons privacy-beleid en de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon. Ook de achtergrond en motivatie van de vrijwilliger* komen aan de orde.

 • Ervaren wat de functie inhoud.

Als de vrijwilliger* interesse heeft dan ‘draait’ hij/zij een of eerdere keren mee om te zien of het werk hem/haar bevalt. Is dat het geval dan volgt 3.

 • Ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst

Onderdelen van de overeenkomst zijn o.a. omschrijving van de functie/taken, acceptatie privacy-beleid, hoe vrijwilliger* is verzekerd, duur en einde van de overeenkomst.

 • Controle identiteit en aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor iedereen en voor de chauffeursfunctie extra: kopie van geldig rijbewijs, medische keuring en rijproef met instructeur.

 • Inwerkperiode

Een korte inwerkperiode onder begeleiding van een ervaren vrijwilliger*.

Maatregelen door de Stichting

Het bestuur van de Stichting waarborgt dat vrijwilligers* of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschendingen en/of grensoverschrijdend gedrag.

Er is een vertrouwenspersoon, die formeel buiten de organisatie valt, waarbij integriteits-schending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht veilig kan worden ingediend. Het betekent dat de vertrouwenspersoon de klacht van de melder aanhoort en de melder ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen.

De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur ter voorkoming van ongewenst gedrag en registreert deze.

Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld. Uiterlijk in de eerstvolgende bestuursvergadering of, in geval van duidelijke spoedeisendheid, op zo kort mogelijke termijn in een speciale vergadering.

Het bestuur neemt adequate actie op basis van de ernst van de klacht en informeert ook de vertrouwenspersoon.

Voor wat betreft de vertrouwenspersoon voor onze vrijwilligers is onze Stichting aangesloten bij het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo, telefoon 077-7370181, email welkom@platformvrijwilligers.nl. Het is aan alle vrijwilligers bekend gemaakt dat zij daar rechtstreeks contact mee kunnen opnemen voor een eventuele klacht.

* Opmerking:: met vrijwilliger* wordt bedoeld vrijwilliger en/of vrijwilligster


Volg ons ook op Facebook© Wensauto De Bekkerie 2019 – 2022