ANBI

BELEIDSVISIE EN VERVOERSPLAN ‘STICHTING WENSAUTO DE BEKKERIE’ BOEKEND-VENLO

 1. Wat is de ‘Stichting Wensauto De Bekkerie’ en voor wie is het bestemd?:

“Stichting Wensauto De Bekkerie” is een organisatie die met een personenauto voor maximaal vier passagiers of een kleine bus voor maximaal 8 passagiers het vervoer organiseert voor alle inwoners van de woonkernen Blerick, Boekend en Hout-Blerick. Daarvoor heeft de stichting een personenauto en twee busjes ter beschikking, die worden gereden door vrijwilligers.

De wensauto is een vorm van vervoer in aanvulling op al bestaande vormen van kleinschalig (openbaar) vervoer, specifiek voor kleine kernen en het landelijke en verstedelijkte gebied waar de vraag naar vervoer te klein is om regulier openbaar vervoer te bieden. Naast een vorm van vervoer is de wensauto ook een  sociaal concept om bij te dragen aan de versterking van de sociale cohesie in een lokale gemeenschap en vergroting van de leefbaarheid in kleine kernen en wijken.

De thuisbasis van de wensauto is De Bekkerie, Heymansstraat 128a, 5927NS Boekend

De ritten hebben altijd een sociaal maatschappelijk doel voor de inwoners in en vanuit de drie woonkernen, waarbij voorrang wordt gegeven aan inwoners die minder mobiel of zelfredzaam zijn.

Op deze manier draagt de wensauto er toe bij dat de inwoners van die kernen langer zelfstandig kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk te laten deelnemen aan maatschappelijke en sociale activiteiten ter voorkoming van vereenzaming.

Ook worden incidenteel goederen vervoerd voor mensen en instellingen in het voedingsgebied Boekend, Hout-Blerick en Blerick en met uitsluitend een nuts-karakter; zoals wasgoed,  medicijnen en catering ten behoeve van ouderen in het voedingsgebied.

 • Het voedingsgebied en welke reisdoelen worden aangedaan:

Op de bijgevoegde kaart een overzicht van het voedingsgebied en de (punt)bestemmingen van de wensauto.

Wensautoritten zijn bijvoorbeeld mogelijk voor vervoer naar de reisdoelen (puntbestemmingen):

 –  aansluiting(en) op het regulier openbaar (bus)vervoer/treinvervoer

 –  alle Huizen van de Wijk in Boekend,  Hout-Blerick en Blerick;

 –  Zalzerhaof in Hout-Blerick en ’t Raodhoes in Blerick   

–   Bibliotheek in Blerick en Venlo

 –  De Maaspoort Venlo

–   activiteiten van de SOB; Zonnebloem e.a

 –  kerkbezoek in Boekend, Hout-Blerick en Blerick;

 –  familiebezoek;

 –  bezoek aan crematorium / begraafplaatsen

 –  ziekenhuis VieCuri;

 –  de huisarts, de fysiotherapeut;

–   de supermarkten om zelf weer de eigen boodschappen te kunnen doen;

 –  het stadskantoor in Venlo;

 • De vervoersvoorwaarden:
 • Het gewenste vervoer moet bij voorkeur minimaal één dag vooraf worden aangevraagd. Aanvragen op de dag zelf, worden ingepland op basis van beschikbare ruimte en tijd.
 • De te vervoeren personen moeten zelfstandig kunnen in- en uitstappen.
 • Indien mogelijk wordt aangesloten op bestaande OV routes van trein en bus(sen).
 • Vast ingeplande routes krijgen altijd voorrang op overige aanvragen.
 • Ritten vinden in principe plaats op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur en in het weekeind tussen  9.00 uur en 17.00 uur.
 • Een rit binnen het voedingsgebied kost € 2,- en een rit naar en vanuit een plaats buiten het voedingsgebied € 3,50.
 • Het meenemen van hulpmiddelen, zoals rollators, krukken of  opvouwbare rolstoelen, is slechts in beperkte mate mogelijk.
 • Daar waar de genoemde spelregels  niet in voorzien, is “Stichting Wensauto De Bekkerie”, als uitvoerder en eindverantwoordelijke, bevoegd de aanvraag af te  wijzen dan wel de criteria aan te passen.
 • Vervoersgegevens en vervoersverwachtingen:

Met het huidige (december 2019) wagenpark – een 5-persoons personenauto “Renault Scenic” en twee 9-persoonsbusjes “Mercedes Sprinter” – zijn er in 2019 ruim 20.000 personen vervoerd. Daarvan was 75% ouder dan 60 jaar. Omdat veel personen vaker gebruik maken van de wensauto  bedroeg het aantal ‘unieke’ personen ongeveer 500.

Met de 3 vervoermiddelen is in 2019 in totaal bijna 130.700 kilometer gereden.

De meest gevraagde puntbestemmingen zijn Ziekenhuis “VieCuri”, de verzorgingshuizen “Beerendonck”, “Auxiliatrix” en “De Nieuwe Munt”, Venlo-Centrum en NS-Station Venlo.

Naar schatting reizen ongeveer 5% van de gebruikers verder per openbaar vervoer.

In het voedingsgebied van de wensauto rijden geen bussen van aanbieder openbaar vervoerder “Arriva” rechtstreeks naar de veel gevraagde puntbestemmingen. Bovendien is het voor de vele ouderen die gebruik maken van de wensauto  vaak  fysiek te belastend om te moeten overstappen als ze per OV-bus zouden reizen.

In het voedingsgebied zijn ook andere vervoerders met geregeld personenvervoer actief, zoals:

 • NS en “Arriva”
 • Omnibuzz met als vervoerder “Taxi De Leeuw”
 • Wensauto Tegelen – Belfeld – Venlo Zuid
 • “Taxi Gerets”

Belangrijk aandachtspunt/zorgpunt is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers voor het besturen van de voertuigen en het verrichten van ondersteunende werkzaamheden.

 • Doelstellingen:
 • Voor ouderen en hulpbehoevenden in de kernen Boekend, Hout Blerick en Blerick een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfstandigheid creëren om hen daarmee uit isolementsituaties te trekken en volwaardig te laten participeren in de lokale gemeenschap. Mede daardoor zouden zij minder gebruik hoeven te maken van WMO-gelden en zorgkosten-gelden.
 • Het organiseren en aanbieden van kleinschalig maatwerkvervoer -niet zijnde Openbaar Vervoer (OV), doelgroepenvervoer (DGV) of taxivervoer- in een beperkt gebied aan bewoners die zelfstandig kunnen reizen naar OV-haltes en/of lokale bestemmingen om daarmee iedereen in dat gebied de kans te bieden deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en vereenzaming te voorkomen.
 • Het incidenteel vervoeren van goederen voor mensen en instellingen in het voedingsgebied Boekend, Hout-Blerick, Blerick. De goederen hebben uitsluitend een nuts-karakter; zoals wasgoed, medicijnen en catering ten behoeve van ouderen. Ritten vinden in principe plaats op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. En in het weekeind tussen 9.30 uur en 17.00 uur. Vast ingeplande routes krijgen altijd voorrang op overige aanvragen.
 • Onze visie, intentie en ambitie is het om een zelfstandig opererende organisatie te blijven, die kan bijdragen aan de vervoerbehoeftes van de inwoners van de genoemde kernen en mede daardoor kan bijdragen aan een betere leefbaarheid. Het huidige grote aantal vervoerde personen – in december 2019 ruim 1200 – sterkt ons in de overtuiging dat onze missie zinvol en noodzakelijk is. Onze uiteindelijke doelstelling is tzt over te gaan op eclectisch vervoer.
 • Belangrijk aandachtspunt/zorgpunt daarbij is de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers. Ook verwachten wij dat er externe financiële bijdragen noodzakelijk blijven, omdat de financiële bijdrage van veelal oudere gebruikers te gering is om volledig kostendekkend te kunnen werken. Aan de aanbodzijde is een onderdeel van onze missie het werven van voldoende vrijwilligers en het zoeken naar meerdere financiële inkomstenbronnen.

                      Kaart Voedingsgebied en puntbestemmingen van Wensauto De Bekkerie


Venlo, december 2019

Volg ons ook op Facebook© Wensauto De Bekkerie 2020 – 2022